Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

La manera d'avaluació que s'utilitzarà en aquesta assignatura és un debat crític, prenent com a base els materials proposats i es realitzarà en un fòrum obert per la professora a l'Aula Virtual. En finalitzar l'assignatura se li demanarà a l'alumnat que compile totes les seues aportacions al fòrum en un únic document (Dossier). L'assignatura estarà superada quan s'observe en l'alumnat la capacitat de crítica i síntesi en les seues aportacions tant en el fòrum com en la compilació d'aquestes.
La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts (Fòrum i Dossier), tenint en compte que es qualificarà de 0 a 10 i després s'aplicarà la ponderació corresponent.
En el desglossament de la nota es tindrà en compte:
a) Participació activa en el fòrum (No recuperable): 20%
b) Dossier crític: 80%

L'alumnat es considerarà PRESENTAT en una convocatòria quan haja lliurat el Dossier crític. Es considerarà NO PRESENTAT quan no haja lliurat el Dossier crític.
Si l'alumnat no pot participar en el fòrum, haurà de comunicar-lo amb antelació a la professora per a donar-li les pautes oportunes per a poder superar l'assignatura.