Activitats

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conéixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de Comunicació, Dret, Economia i Ciència

C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctica els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa

C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania

Resultats d'aprenentatge

C1.20, C2.3-Ser capaç, una vegada adquirits els coneixements històrics sobre els orígens del feminisme i la seua realitat actual, de debatre críticament sobre els mateixos i reflexionar des d'aquesta perspectiva històrica

C1.11, C5.2-Ser capaç de demostrar l'adquisició de coneixements teòrics sobre el debat públic-privat des d'una perspectiva filosòfica articulada mitjançant el debat crític i l'exposició raonada d'idee