SBR028 - Art i Feminismes: Teoria i Praxi. La Qüestió de la Ciutadania

Semestre 2

Activitats

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1- Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de comunicació, Dret, Economia i Ciència

C3- Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques vinculades a tals argumentacions

C7- Ser capaç d'investigar de forma autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania

C8- Ser capaç de comunicar-se de forma fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Resultats d'aprenentatge

C1.18, C7.1-Ser capaç de valorar la praxi personal de les dones artistes

C1.16, C3.4-Ser capaç d'assenyalar, en el context de les arts plàstiques, la presència i l'impacte de les dones artistes, tant al llarg de la història com en el moment actual, assenyalant les causes del seu ocultament o característiques de la seua producció,