SBR012 - Les Dones a l'Espanya Contemporània. Models de Gènere, Sociabilitat i Ciutadania

Semestre 1

Activitats

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conéixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de Comunicació, Dret, Economia i Ciència

C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania

C8-Ser capaç de comunicar-se de manera fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Resultats d'aprenentatge

C1.13, C5.3-Ser capaç d'exposar els coneixements adquirits sobre la realitat de les dones en la història de l'Espanya contemporània, i reflexionar críticament sobre la seua diversitat enfront d'altres contextos històrics