Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

A. L'estudiantat haurà de traure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts que està dividida l'avaluació (Fòrum i Dossier de reflexió crítica).

B. Les parts en què es divideix l'avaluació són:

1. Participació en el fòrum de l'assignatura (no recuperable): 30%

2. Presentació de dossier de reflexió crítica: 70%

Requisits per a considerar com presentat-da a un/una estudiant en una convocatòria:
Un/una estudiant es considerarà presentat-da en una convocatòria si ha presentat el dossier de reflexió crítica (part 2 de l'avaluació). Es considerarà no presentat si no ha entregat el dossier.

Per a considerar presentat a l'alumnat haurà d'haver presentat almenys una activitat de l'assignatura en el dossier. Però per a poder optar al suficient haurà d'haver presentat
en el dossier totes les activitats proposades en l'assignatura .

Considerarem que s'ha superat l'assignatura quan les respostes a les preguntes proposades estiguen argumentades críticament, no sent un resum dels materials proporcionats per la professora, ni una còpia d'altres materials, ni simple comentaris anecdòtics. Igualment tindrem en compte (dins de l'apartat del foro) que les activitats s'hagen entregat dins dels terminis indicats pel professorat; també es tindran en compte la interacció amb el professorat i resta d'alumnat en relació amb les temàtiques propostes, perquè en un màster d'aquest tipus també ha d'afavorir-se la comunicació i el debat interpersonal.