Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentació i defensa del treball de final de màster

20%

Criteris de superació

El treball fi de màster (TFM) estarà acabat quan s'hagin assolit els objectius del treball i el director li hagi donat
el vistiplau. Entoces es pot lliurar a la Comissió del Màster en els terminis i condicions que aquesta
estableixi perquè aquest sigui avaluat per un tribunal. El procedimieto de lliurament i avaluació del TFM ho
establirà la Comissió del Màster.
Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 sobre 10 en l'avaluació del TFM. És a dir, en la suma
ponderada de la qualificació del treball (20% nota de la defensa oral i 80% nota dels continguts del
TFM) s'ha de optener almenys un 5 sobre 10.
El tribunal avaluarà el grau de compliment dels objectius generals i específics del
màster, concretats i aplicats en el treball desenvolupat en el TFM.
L'avaluació del TFM., Un cop constituït el tribunal, es realitzarà en dues parts:
 
1. Valoració de la Documentació. Constarà de les següents etapes:
- Comprovació que es disposa de tota la documentació necessària.
- Estudi de la documentació lliurada.
- Valoració de la documentació i emissió de la nota corresponent a la sessió de
valoració de la documentació.
 
2. Defensa Oral. Constarà de les següents etapes:
- Defensa oral i pública del Treball per part de l'alumne, amb una durada màxima de 20
minuts. La defensa oral serà obligatòria.
- Torn de preguntes per part dels membres del Tribunal.
- Debat d'avaluació a porta tancada entre els membres del tribunal exclusivament, que
conclourà amb l'emissió de la nota corresponent a la sessió de defensa oral del TFM.
- Anunci públic del resultat de l'avaluació de la sessió de defensa oral.
 
La nota global del TFM. s'obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna
de les parts, aplicant els següents percentatges:
- Valoració de la documentació: 80%.
- Defensa oral: 20%