Activitats

Ensenyaments teòrics

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 363,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01. Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG02. Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C06. Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica C08. Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica. C09. Planificar i gestionar projectes.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Planificar i gestionar projectes.

Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica.

Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.