Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

La assignatura s'avaluarà mitjançant avaluació contínua (40%) i una prova final amb un pes del 60%. La valoració continuarà comprendrà els següents ítems: proves de seguiment coincidents amb els blocs temàtics de l'assignatura (30%) i pràctiques de laboratori (10%).