Sistema d'avaluació

Elaboració i defensa pública del treball fi de master

100%

Criteris de superació

A part del treball fi de màster, l'estudiant deurà realitzar dues activitats avaluables (A1 y A2) que son obligatòries i consisteixen en una serie de qüestionaris dins del curs virtual.

Activitat 1. Qüestionari sobre els mòduls de biblioteca

L'estudiant deurà llegir els tres mòduls de biblioteca abans de contestar al qüestionari on-line (carpeta de DOCUMENTS del curs virtual). La realització d'aquesta activitat és OBLIGATÒRIA de cara a poder defendre el TFM i consisteix en un qüestionari amb 15 preguntes de verdader i fals. Els encerts sumen un punt, les fallades i les preguntes en blanc no puntuen.
Activitat 2. Lectura i Anàlisis
L'estudiant deurà llegir els dos documents abans de contestar al qüestionari on-line (carpeta de DOCUMENTS del curs virtual). La realització d'aquesta activitat és OBLIGATÒRIA de cara a poder defendre el TFM. Consisteix en un qüestionari amb 20 preguntes de resposta única (10 per lectura). Els encerts sumen un punt, les fallades i les preguntes en blanc no puntuen.
La nota mitjana de ambdues activitats suposarà el 10% de la qualificació del TFM.

En relació al TFM, cada professor responsable de supervisar un treball serà l'encarregat de la seva valoració sobre la base del contingut del mateix , el grau d'adequació amb l'exigit en la rúbrica d'avaluació en funció del perfil escollit, grau d'adaptació a les orientacions per ell donades , etc. , i emetre un informe donant o no el vistiplau a la feina.
 
La Defensa Pública del Treball es realitzarà en sessió pública, mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals del mateix , durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa i pot utilitzar una presentació de diapositives que li servisquen de suport. Posteriorment , l'estudiant contestarà a les preguntes i aclariments que plantegin els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del treball tenint en compte tant l'exposició com l'informe del tutor.

No s'admetrà cap TFM que no complisca amb la rúbrica següent (basada en els criteris que figuren en l'Informe d'Avaluació de la Regulació dels Treballs de Fi de Màster en els Ensenyaments conduents al Títol Oficial de Màster de la UNED, aprovat per acord del Consell de Govern amb data 10 d'octubre de 2017):

Els criteris d' avaluació del TFM són els següents:

  • Activitats avaluables (A1 y A2): 10%
  • Avaluació global: 35 %
  • Metodologia d' Investigació: 30 %
  • Aspectes formals: 15 %
  • Defensa del TFM: 10%

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 per aprovar el mòdul de Treball Fi de Màster.

Cada tutor serà l'encarregat de la valoració prèvia del TFM sobre la base del contingut d'aquest, el grau d'adequació amb l'exigit, grau d'adaptació a les orientacions per ell donades, etc., i emetre un informe donant o no el vistiplau al treball per a la seva defensa Pública (DP). La Comissió Avaluadora realitzarà l'avaluació dels treballs després de la Defensa Pública obligatòria segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2008 i la Regulació dels Treballs de Fi de Màster en els ensenyaments conduents al títol oficial de màster de la UNED aprovada en reunió del Consell de Govern de la UNED el 10 d'octubre de 2017.

La defensa del TFM consisteix en l'exposició del seu contingut o de les línies principals d'aquest, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. A continuació, l'estudiant contestarà a les preguntes i aclariments que plantegin els membres de la comissió avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del TFM tenint en compte tant l'exposició com l'informe del tutor. La Comissió Avaluadora té potestat plena per a resoldre qualsevol incidència que pugui presentar-se en el moment de la celebració de la Defensa Pública.