Activitats

Avaluació

0 1
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 249
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Proporcionar coneixements que serviran de base per al desplegament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i ferramentes relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. • Desenrotllar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials. • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat dels estudiants d'afrontar problemàtiques i panorames complexos, a més d'integrar coneixements i tindre una visió transversal de les distintes dimensions que s'engloben en el concepte de RSC i de sostenibilitat. • Desenrotllar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permeten als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seua vida de manera autònoma. B) ESPECÍFIQUES: • Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global. • Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Dissenyar i desenrotllar polítiques i sistemes de gestió de RSC acords amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització. • Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades. • Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant distints formats i instruments de comunicació. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Com a objectius del TFM es troben que l'estudiant siga capaç de: • Recopilar bibliografia bàsica per a la realització del treball. • Discriminar la informació útil per al seu treball d'entre tota la documentació que analitzarà. • Relacionar els conceptes apresos en el Màster amb les situacions del món real. • Valorar quina és la situació actual dels diferents temes relacionats amb la Sostenibilitat i la RSC. • Ser capaç de dissenyar i proposar polítiques o sistemes de millora en l'àrea de la RSC i la Sostenibilitat. • En cas d'optar posteriorment a la realització de Tesi Doctoral: Iniciar-se en la investigació en els temes relacionats amb la sostenibilitat i la RSC.