Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

40%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

20%

Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals

20%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s’exigeix per tal de superar l’assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts.

B) Detall del tipus de proves que s’exigeixen necessàries per tal que l’/la estudiant es considere presentat/da en una assignatura.

L'alumne haurà d'obtenir l'aprovat (5 punts sobre 10) en els quatre tipus de prova esmentats més amunt. Al terme de cada tema, el/la estudiant haurà d'omplir un test per a comprovar el grau d'assimilació dels continguts oferits i dels coneixements adquirits (20% de la nota final).

En el cas de les Anàlisis i comentaris de textos audiovisuals, es potenciarà el format del videoassaig. Així mateix, s'afavorirà l'ocupació de suports digitals en les Activitats de Síntesi i presentació de la informació.