Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura és necessari que l'alumnat obtingui una nota mínima de 5 punts sobre 10 en cadascun dels sistemes d'avaluació (qüestionaris en línia i resolució de problemes mitjançant treballs escrits):

  • 20%, qüestionaris online d'avaluació a partir dels materials facilitats (lectures o consum de ppt, podcast, pastilles de vídeo, etc.)
  • 80%, resolució de problemes mitjançant treballs escrits

La nota final serà la mitjana ponderada de tots dos blocs sempre i quan s'hagin superat amb una nota mínima de 5 sobre 10.