Sistema d'avaluació

Exposició en línia del Treball de Final de Màster (Continguts)

70%

Exposició en línia del Treball de Final de Màster (Presentació)

30%

Criteris de superació

A)La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En “el Treball Fi de Màster” que haja de realitzar l’estudiantat, s'haurà d'arribar al 50% de la puntuació total. El Treball Fi de Màster no es podrà presentar davant el Tribunal anomenat a aquest efecte, sense l'autorització expressa del Tutor/a.

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l’estudiantat es considere presentat en una assignatura.

En la qualificació del “Treball Fi de Màster” es tindrà en compte la qualitat de la presentació oral i escrita. S'haurà de seguir amb rigor el document tutorial per a l'elaboració del “Manual d'Instruccions per a la realització del Treball Fi de Màster”, que serà facilitat a través de l'Aula Virtual de l'assignatura. Els Coordinadors de les Especialitats Professionals, i la direcció del Màster, assignaran la direcció/tutorització del Treball Fi de Màster entre el claustre de professorat del Màster, segons les característiques del treball, temàtica i disponibilitat del professorat. Tots els/as autors dels “Treballs Fi de Màster” de les Línies d'orientació professional i dels Itineraris seran convocats a la seua defensa pública davant un Tribunal, nomenat per la direcció del Màster, en les dates que seran publicades amb antelació suficient.