Activitats

Tutories

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 209
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació.

CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació.

CG03 - Analitzar en profunditat, a través del coneixement teoricopràctic dels codis deontològics vigents en els àmbits de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme, l'ètica professional, l'autoregulació i la responsabilitat social i cultural en l'àmbit comunicatiu.

Resultats d'aprenentatge

Realitzar un treball d'investigació amb un enfocament original o sobre una temàtica inèdita, en el qual es demostre un domini de l'estat de la qüestió, del marc teòric, de l'aplicació de metodologies d'investigació, de l'anàlisi dels resultats obtinguts i del llenguatge oral i escrit per a comunicar els resultats de la investigació.

Desenvolupar un projecte professional que pot consistir en la proposta de creació d'una empresa, l'anàlisi d'un subsector productiu o en la realització d'una producció ?publicitària, audiovisual o periodística.

Aplicar metodologies d'investigació i d'anàlisi dels fenòmens comunicatius des d'una perspectiva científica i/o professional.