Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Elaboració de treballs acadèmics

0%

Criteris de superació

Tots els entregables han d'haver estat avaluats positivament per a superar l'assignatura.