Temari

Temari


En tractar d'un treball que comparteix les assignatures d'un mòdul específic, el temari ve definit pel temari corresponent a les assignatures del mateix mòdul. Per a aquest cas, el temari fa referència a les assignatures:
- SDI122 Disseny Assistit per Ordinador I
- SDI123 Enginyeria Assistida per Ordinador I
- SDI124 Fabricació Assistida per Ordinador I
- SDI125 Gestió del Disseny i la Fabricació
 
El contingut del treball de mòdul vindrà definit en la "Guia detallada del treball de mòdul". En tot cas, el treball constarà dels següents aspectes:
 
- Definició de producte, requisits i estudi mercat
- Planificació del procés de disseny
- Modelatge 3D del producte
- Plànols del producte
- Simulació del moviment
- Anàlisi Dinàmic (CAE)
- Acotació GPS
- Anàlisi de toleràncies
 
Tot això es realitzarà sobre una plataforma de gestió de dades de producte (PDM).
El treball final es presentarà oralment utilitzant mitjans audiovisuals.