Sistema d'avaluació

Treball individual

95%

Participació activa en las sessions

5%

Criteris de superació

La persona que tutoritza el treball ha d’avaluar-lo i autoritzar-ne la defensa només quan pense que el treball compleix uns requisits mínims de qualitat. L’estudiantat ha de vetlar perquè els comentaris i les correccions de la persona que supervisa el seu treball s’incorporen adequadament abans de la defensa. Una vegada rebuda l’autorització del professorat tutor per dipositar el treball com a pas previ a la defensa, l’estudiantat ha de presentar el treball imprès al tribunal que en jutjarà la suficiència (tres còpies impreses).

En la data de la defensa, l’estudiantat ha de presentar els punts destacats del seu treball i respondre les qüestions que li plantege el tribunal. Aquest qualificarà tant el treball escrit com la intervenció de la defensa.

Per a superar l'assignatura, cal obtenir una qualificació mínima de 5 tant en el treball escrit com en la defensa pública.