SBK002 - Teories de la Traducció i de la Interpretació Aplicades a la Investigació

Semestre 1

Temari

Temari

0. La traductologia

1. Enfocaments lingüístics i textuals

2. Enfocaments filosòfics i hermenèutics

3. Enfocaments cognitius

4. Enfocaments socioculturals