SBK002 - Teories de la Traducció i de la Interpretació Aplicades a la Investigació

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Treball individual

80%

Participació activa en las sessions

20%

Criteris de superació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza a través de síntesis crítiques que l'estudiantat ha de lliurar setmanalment en finalitzar cada un dels blocs temàtics després de participar en els fòrums i xats previstos. La nota final de l'assignatura es calcula a partir la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les tasques setmanals, sempre que s'hi haja obtingut una nota mínima de 5 en cadascuna d’aquestes. Es considera que l'estudiant s'ha presentat a l'assignatura en primera convocatòria quan ha intervingut un mínim d’una vegada i ha lliurat una síntesi per a cada un dels blocs abans de l’acabament de l’assignatura segons el calendari oficial.

L’estudiantat que no puga participar en els fòrums i xats o que no puga lliurar els treballs dins del calendari d’impartició de l’assignatura pot recuperar l’assignatura lliurant els treballs abans del termini fixat per a la segona convocatòria. En la segona convocatòria, no cal participar en els fòrums i xats per poder lliurar la síntesi crítica. La nota final de l'assignatura en la segona convocatòria es calcula a partir la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les tasques de cada un dels quatre blocs de l’assignatura, sempre que s'hi haja obtingut una nota mínima de 5 en cadascun.

* Nota: Excepte en casos justificats, el lliurament de les activitats setmanals s'ha d'ajustar estrictament als terminis fixats. En casos justificats s'acceptaran treballs amb un retard màxim de 24 hores.