Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Assistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

L'alumnat ha de presentar-se i superar cadascuna de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota perquè es pugui realitzar la suma del total de les proves.

Assistència i participació en les sessions [2 punts]

Les sessions tenen un caràcter eminentment dialèctic i són totes elles obligatòries, implicant l'assistència i la participació de l’alumnat a l'aula.

Presentació oral a l'aula [1 punt]

Es durà a terme una presentació oral del treball acadèmic d’investigació realitzat en el marc de l’assignatura, emprant diverses ferramentes pedagògiques i incentivant el debat a l’aula.

Desenvolupament d'un treball acadèmic d’investigació [7 punts]

L'alumnat desenvoluparà un treball acadèmic d’investigació en forma d'article acadèmic (paper), en el qual, utilitzant el material teòric abordat en l’assignatura (més aquell que considere necessari) aprofundirà i analitzarà en un tema d’investigació des del punt de vista de la teoria ètica i política feminista. El treball haurà de ser lliurat en format pdf a l'Aula Virtual seguint els requisits específics de l'assignatura.