SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis

Semestre 2

Temari

Temari

El temari de l'assignatura es vincula directament amb la tipologia i la temàtica de cada Treball Final de Màster (TFM) amb orientació professional, per la qual cosa serà dissenyat, en cada cas, entre el tutor i l'estudiantat. L'assignació del tutor/a és a càrrec de la coordinació de l'assignatura que ha de satisfer, en la mesura que sigui possible, les opcions expressades per l'estudiantat. La relació amb les adjudicacions definitives de tutor/a per a cada estudiant s'ha de fer pública a través de l'aula virtual.

Així, aquesta assignatura consisteix a elaborar un TFM amb orientació professional de 50 pàgines que es podrà vincular amb les assignatures prèvies de SBG075 i SBG077 Metodologies i Tècniques d'elaboració i execució de projectes, així com amb l'assignatura SBG118 Estada en Pràctiques/Internship. El TFM haurà de ser defensat públicament davant d'un Tribunal en una de les tres convocatòries (juliol, setembre o octubre) del curs acadèmic corresponent.

Segons la normativa UJI, hi ha diferents tipologies de TFM:

a) Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pel professorat que participa en el títol, que poden desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres d’investigació, empreses i organitzacions afins. Si es duen a terme en col·laboració amb empreses i institucions ha d’establir-se el corresponent conveni de col·laboració.

b) Treballs de revisió i investigació bibliogràfica centrats en diferents àmbits relacionats amb la titulació.

c) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l’establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball.

d) Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l’establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball.

e) Altres treballs proposats pel professorat o el mateix estudiantat, que siguen acceptats per les corresponents comissions de titulació de grau o de màster.

Des del màster, proposem, dins d'aquestes tipologies, les següents modalitats, les quals han de ser prèviament consensuades amb la tutora o el tutor o assignat.

Modalitat A:

Elaboració de projectes vinculats als eixos temàtics del màster: disseny, implementació, avaluació i propostes de millora.

Modalitat B:

Elaboració d'instruments, materials o recursos que puguen ser d'utilitat per a una organització/entitat en relació a la cultura de pau, conflictes o desenvolupament.

Modalitat C:

Desenvolupament de processos d'investigació-acció participativa com a mecanisme de millora en el treball amb les entitats/organitzacions.

Modalitat D:

Altres treballs, a determinar amb el tutor o la tutora.

En cap cas es pot realitzar un treball eminentment teòric o únicament una revisió bibliogràfica.