SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Defensa pública

40%

Criteris de superació

Cal entregar el TFM  en format electrònic a l'aula virtual de l'assignatura per a ser considerat presentat en una convocatòria, així com per a poder defensar-lo públicament davant un Tribunal.

Tant l'entrega del TFM com la defensa pública es consideren proves obligatòries per a ser considerat presentat en l'assignatura, perquè tot TFM ha de ser defensat públicament.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts. La qualificació és de caràcter sumatori entre les qualificacions obtingudes en les distintes proves d'avaluació. El treball representa el 50% de la nota i la defensa oral el 50% de la nota.

L’alumnat no podrà superar el TFM si no obté una qualificació d’aprovat per part del tribunal.