SBG119 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Académica / Academic Master's Thesis

Semestre 2

Temari

Temari

El temari de l'assignatura es vincula directament amb la tipologia i temàtica de cada TFM amb orientació acadèmica, per la qual cosa serà dissenyat, en cada cas, entre el tutor o tutora del TFM i l'alumnat. No obstant això, per al disseny cal tindre en compte:

1) Els seminaris de tutorització als quals pot assistir l'alumnat com a complement a la seua formació.

2) La cerca de la bibliografia més rellevant per a la  recerca. 3

3) La formació necessària per a la redacció adequada d'un TFM amb orientació acadèmica de 150 pàgines, com a mínim, i d'acord amb els requisits que s'hauran exposat prèviament en les matèries Metodologies i Tècniques d'Investigació I i II.

4) La formació necessària per a la presentació i defensa pública del TFM amb orientació acadèmica en una de les convocatòries del curs corresponent.

És important mencionar que, al llarg de cada curs acadèmic, la Comissió Gestora del títol ha d'aprovar i fer pública una relació amb els temes que l'alumnat pot triar per a realitzar el TFM amb orientació acadèmica (tot professorat que imparteix docència en el títol pot proposar temes), així com el personal docent responsable de la seua tutela, el nombre de persones que poden triar-los i els criteris d'assignació. L'assignació del tema del TFM amb orientació acadèmica i del tutor o tutora la fa la Comissió del títol, que ha de satisfer, en la mesura del possible, les opcions expressades per l'alumnat i el professorat tutor. A més, el llistat de temes ha de garantir l'assignació de tot l'alumnat matriculat. La relació amb les adjudicacions definitives de tutor o de tutora i de tema per a cada estudiant o estudianta s'ha de fer pública.