SBG119 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Académica / Academic Master's Thesis

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Defensa pública

40%

Criteris de superació

Cal entregar el TFM amb orientació acadèmica per a ser considerat presentat en una convocatòria, així com per a poder defensar-lo públicament.

Tant l'entrega del TFM amb orientació acadèmica com la defensa pública es consideren proves obligatòries per a ser considerat presentat en l'assignatura, perquè tot TFM amb orientació acadèmica ha de ser defensat públicament.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts. La qualificació és de caràcter sumatori entre les qualificacions obtingudes en les distintes proves d'avaluació. El treball representa el 60% de la nota i la defensa oral el 40% de la nota.

1.      L’alumnat no podrà superar el TFM si no obté una qualificació  d’aprovat per part del tribunal.