SBG119 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Académica / Academic Master's Thesis

Semestre 2

Activitats

Tutories

177 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 420
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Discriminar quan una acció és causant de patiment humà i de la naturalesa

CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament

E01 - Interpretar els corrents de pensament dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament que permeten adoptar un posicionament crític, igualitari, obert i flexiblee

E02 - Valorar críticament la relació entre els fets i els processos actuals i del passat dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament

E03 - Analitzar els processos històrics i socioculturals dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament

E06 - Aplicar de forma organitzada els coneixements adquirits en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

E14 - Comunicar de forma escrita, per mitjà de la realització de treballs acadèmics i en la pròpia llengua, els continguts apresos en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament

E16 - Produir una reflexió crítica i profunda sobre la violència, la injustícia, la desigualtat, el desenvolupament i la pau en diversos contextos i temps

Resultats d'aprenentatge

- 4.3. Exercitar en el maneig de bases de dades bibliogràfiques relatives a la pau, cooperació al desenvolupament i estudis dels conflictes, així com de les principals revistes internacionals sobre el tema, de la majoria de les quals estem dotats en la Biblioteca d'aquesta Universitat i del Centre Internacional Bancaixa per a la Pau i el Desenvolupament.

- 4.2. Entrenar per al maneig de pàgines web amb documentació relativa a organismes internacionals, cartes dels Drets Humans Europeus, Africans i Americans, programes de les diferents agències de cooperació al desenvolupament, principals organitzacions no governamentals per a la pau i el desenvolupament, plans d'agrupacions regionals com a la Unió Europea, la Unió d'Estats Africans, la Unió d'Estats Americans, i uns altres.

- 4.1. Entrenar per a l’anàlisi crítica de textos relatius a la pau, els conflictes i la cooperació al desenvolupament, i el contrast amb les propostes dels drets humans, les resolucions de l'ONU i l'esperit de la UNESCO.