Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

L’estudiantat ha de realitzar una estada en pràctiques de 200 hores en un entitat relacionada amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament. Posteriorment,  ha d’elaborar una memòria de pràctiques (de 20 pàgines) que, de manera orientativa, ha d’estructurar-se de la següent forma:

1.       Introducció

2.       Pla de treball  (activitats y projectes dut a terme durant l'estada en pràctiques)

3.       Valoració (aprenentatges i competències adquirides durant l'estada en pràctiques, reflexió i anàlisi personal per al futur professional de l'estudiantat)

4.       Conclusions

5.       Annexos (no formen part de les 20 pàgines)

La qualificació final es compon de:

(1)    Avaluació del supervisor o de la supervisora de les taques realitzades a l'estada en pràctiques: 50% 

(2)    Avaluació del tutor o de la tutora, basada en el procés de tutorització i en la memòria: 50%

Per a superar la matèria s'ha d'obtenir una avaluació positiva, al menys de 5,  tant de la tutoria com de la supervisió.

En el cas de sol·licitar exempció del període de pràctiques, l’alumnat ha d'elaborar la memòria de 20 pàgines (abans esmentada) basada en les tasques (mínim 200 hores) per a les quals es demana la exempció. En aquest cas, el 100% de la qualificació serà l'avaluació del tutor o de la tutora, basada en el procés de tutorització i en la qualitat de memòria elaborada.