Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Participació a l'aula

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.

B) En la primera convocatòria, l’estudiantat haurà de lliurar necessàriament el treball acadèmic per a ser avaluat en ll'assignatura.

En la segona convocatòria, el professorat seguirà els mateixos criteris d'avaluació que en la primera.