Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Participació a l'aula

20%

Criteris de superació

10.1 Tipus d'avaluació (percentatge de la nota final)


Assistència i participació (20%, no recuperable):

S'avaluarà a l'estudiantat en funció de:

La seua assistència (puntual).

La seua participació activa en les classes i en les diferents activitats d'aprenentatge proposades pel professorat.

La preparació de les classes: lectures prèvies o activitats sol·licitades.

L'assistència a classe és obligatòria, ja que la metodologia d'aprenentatge és per mitjà de seminaris de debat i metodologies participatives i col·laboratives.


Presentacions orals (20%; no tots el membres del grup tenen per què rebre la mateixa nota depenen de la seva implicació i acompliment):

A cada grup d'estudiants se li assignarà una lectura i/o tema en particular per a dinamitzar part d'una sessió de classe.

La presentació oral serà d'entre 15 i 20 minuts. En funció del tema i de la classe es podrà adaptar el temps a disposar amb la professora.

En aquesta activitat s'espera de l'estudiantat que seleccione i sintetitze les idees principals de la lectura o les característiques de l'estudi de cas proposat, que es plantege les connexions de la sessió presentada amb materials i idees de les sessions prèvies, que cerque i analitze exemples concrets que puguen aclarir i donar suport als arguments de l'autor, si pot ser de manera comparativa amb altres exemples i casos discutits prèviament. Després, el que presentarà a classe serà una dinamització de la classe que incorpore el debat amb els companys i les companyes sobre les principals idees i els ajude a comprendre i aplicar els nous aprenentatges i a desenvolupar una perspectiva crítica del tema.


Assaig final (60%):

Al final del curs, els estudiants i les estudiantes han de presentar un treball acadèmic final que demostre que s'han obtingut els aprenentatges pretesos amb el curs a través d'un acostament crític a la Comunicació per la Pau que incloga l'anàlisi d'un cas.

Aquest treball acadèmic final ha d'incloure, almenys, una part teòrica basada en la bibliografia del curs i una part d'anàlisi d'un cas vinculat a la comunicació per a la pau i el canvi social.


10.2 Criteris d'avaluació:

Els estudiants i les estudiantes han d'aprovar independentment el 50% de cada una de les tasques de manera independent per a completar amb èxit l'assignatura.

El plagi en qualsevol de les activitats suposa suspendre l’assignatura.