Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Organitzar la informació treballada sobre els estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb les metodologies professionals i d'investigació pròpies d'estos estudis.

CG06 - Treballar en un context internacional en l'àmbit de la cooperació.

CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament.

E04 - Jutjar les informacions, els textos i els discursos dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament i poder valorar-los d'una manera autònoma i creativa.

E12 - Discriminar informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet relacionats amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge

- 4.8 Entrenar en l'anàlisi del funcionament dels organismes internacionals mitjançant exercicis de simulació com l'ONU i les seves agències, ONGs, ONGDs, aprofitant les capacitats de molts dels estudiants que treballen, o han treballat, en institucions d'aquest tipus.

- 4.4. Entrenar en les principals metodologies d'Ajuda Humanitària en combinació amb aquelles ONGs que críticament consideren aquesta ajuda com un pas intermedi per a un desenvolupament a més llarg termini.

- 4.3. Exercitar en el maneig de bases de dades bibliogràfiques relatives a la pau, cooperació al desenvolupament i estudis dels conflictes, així com de les principals revistes internacionals sobre el tema, de la majoria de les quals estem dotats en la Biblioteca d'aquesta Universitat i del Centre Internacional Bancaixa per a la Pau i el Desenvolupament.

- 4.2. Entrenar per al maneig de pàgines web amb documentació relativa a organismes internacionals, cartes dels Drets Humans Europeus, Africans i Americans, programes de les diferents agències de cooperació al desenvolupament, principals organitzacions no governamentals per a la pau i el desenvolupament, plans d'agrupacions regionals com a la Unió Europea, la Unió d'Estats Africans, la Unió d'Estats Americans, i uns altres.

- 4.11. Exercitar en la comunicació plurilingüe, donada la procedència multilingüe dels estudiants participants amb especial èmfasi en l'anglès, espanyol i valencià que són les llengües vehiculessis del programa en la Universitat Jaume I.

- 4.10. Entrenar en l'elaboració de projectes de cooperació al desenvolupament i codesenvolupament d'acord amb els criteris del marc lògic, la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat Valenciana, el govern de l’Estat Espanyol, la Unió Europea i unes altres institucions i ONG internacionals.

- 3.4. Desenvolupar habilitats per a elaborar, executar i avaluar projectes de cooperació al desenvolupament i codesenvolupament Nord-Sud, Sud-Sud i Sud-Nord.

- 3.3. Donar competències per a l'anàlisi dels principals instruments de diagnòstic de la situació mundial, amb especial èmfasi en les zones o poblacions caracteritzades per la pobresa, la marginació i l'exclusió.

- 2.9. Conèixer les polítiques d'ajuda humanitària i cooperació al desenvolupament de la Generalitat Valenciana, el govern espanyol, la Unió Europea i els organismes i ONG internacionals.

- 2.2 Conèixer les principals escoles internacionals de resolució, gestió i transformació dels conflictes per mitjans pacífics, des de l'àmbit interpersonal als àmbits de governabilitat estatal i mundial.

- 2.1 Conèixer i diferenciar les principals escoles internacionals d'estudis i investigació per a la pau (Peace Research) des d'una perspectiva històrica i sistemàtica.