Temari

Temari

BLOC I. Introducció: Punt de partida de la investigació

1.1. Estructura i components del Treball Final de Màster (TFM) acadèmic

1.2. Triar el tema (motivacions personals i/o acadèmic-profesionals)

1.3. Detecció de problemes

1.4. Formulació de la pregunta d’investigació, hipótesis i enunciat de la tesis

1.5. La importància de la delimitació i contextualizació

1.6. Objectius del treball d’investigació (general i específics)

1.7.  Marc Teòric

1.8.  La cronologia (organització del temps) i la planificació (lectura dels textos).

1.9. Proposta d’investigació (esquema general)

1.10. Requisits formals del TFM acadèmic en la Universitat Jaume I de Castelló

 BLOC II. Bibliografia, Citació i Edició

2.1. Busca de referències bibliogràfiques (Ús de biblioteques i altres fonts d'informació)
2.2. Bases de dades (Scopus, Web of Science, Google acadèmic, entre d’altres)

2.3. Gestor de referències bibliogràfiques

2.4. Normes de citació d’acord a l’Estil Harvard adaptat per l’UJI

2.5.  Criteris d’edició

 BLOC III. Metodologies i tècniques d'investigació

3.1. Análisi general de les metodologies i les tècniques d’investigació en el camp de les Ciències Sociales

3.2.  Metodologia qualitativa - quantitativa: trencar la clàssica divisió i la dicotomia

3.3. Metodologies d’investigació: analítica, deductiva, estudi de cas, comparativa, observació participant, històries de vida, entre d’altres

3.4.  Tècniques d’investigació: ferramentes per a recollir dades com les enquestes, els qüestionaris, les entrevistes, els quaderns de notes, les grabacions, l’estudi de camp i altres tècniques d'investigació.