Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Participació a l'aula

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

a) La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5 punts (nota global de la mitjana ponderada de totes les proves avaluables).

b) L'alumnat haurà d'entregar necessàriament el treball acadèmic perquè se'l considere presentat en l'assignatura.