Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Participació a l'aula

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts (nota global de la mitjana ponderada de totes les proves avaluables).

B) L'alumnat haurà de lliurar necessàriament el treball acadèmic perquè se li considere presentat en l'assignatura.