Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comprendre les teories dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament per poder analitzar-les des de una perspectiva crítica i creativa.

CG02 - Organitzar la informació treballada sobre els estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb les metodologies professionals i d'investigació pròpies dels estudis.

CG03 - Resoldre problemes mitjançant una aplicació dels mitjans de la transformació pacífica dels conflictes.

CG04 - Avaluar processos de transformació pacífica dels conflictes.

CG09 - Raonar críticament sobre les teories al voltant dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

CG13 - Fer propostes creatives i prendre decisions en la transformació pacífica des conflictes.

E01 - Interpretar les corrents de pensament dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament que permeten adoptar un posicionament crític, igualitari, obert i flexible.

E07 - Transmetre i ensenyar continguts dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb els pressupostos de la filosofia per a la pau i de la transformació pacífica dels conflictes.

E08 - Contrastar les diferents perspectives historiogràfiques en el marc dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament sobre moments de pau i situacions de conflicte en diversos períodes i contexts.

E09 - Comparar les principals aportacions teòrico-pràctiques aplicades als estudis interdisciplinars de pau, conflictes i desenvolupament.

E10 - Analitzar els fets històrics des de una perspectiva científica dels estudis interdisciplinars de pau, conflictes i desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge

- 4.7 Promocionar la simulació de conflictes entre països en conflicte amb la participació directa dels estudiants d'aquests països, i entrenar en les alternatives pacífiques als conflictes armats que els propis estudiants han sofert.

- 4.6 Promoure destreses de transformació pacífica de conflictes interpersonals aprofitant la complexitat de la comunitat internacional d'estudiants que formen part del programa.

- 4.3. Exercitar en el maneig de bases de dades bibliogràfiques relatives a la pau, cooperació al desenvolupament i estudis dels conflictes, així com de les principals revistes internacionals sobre el tema, de la majoria de les quals estem dotats en la Biblioteca d'aquesta Universitat i del Centre Internacional Bancaixa per a la Pau i el Desenvolupament.

- 4.1. Entrenar per a l’anàlisi crítica de textos relatius a la pau, els conflictes i la cooperació al desenvolupament, i el contrast amb les propostes dels drets humans, les resolucions de l'ONU i l'esperit de la UNESCO.

- 3.7 Desenvolupar habilitats de comunicació des de les bases de la cultura de la pau i la interculturalitat tant en l'àmbit interpersonal com en el dels discursos públics.

- 3.6 Capacitar en habilitats per a l'establiment del diàleg intercultural i interreligiós.

- 3.3. Donar competències per a l'anàlisi dels principals instruments de diagnòstic de la situació mundial, amb especial èmfasi en les zones o poblacions caracteritzades per la pobresa, la marginació i l'exclusió.

- 3.2. Capacitar per a analitzar i utilitzar críticament les diferents maneres de regulació de conflictes per mitjans pacífics, a través de la potenciació de les competències de les parts implicades i el reconeixement intercultural, tant en el marc interpersonal com en els contextos estatals i mundials.

- 2.8 Estudiar les diferents tendències conceptuals de tècniques de comunicació interpersonal i intercultural, des de les formes més humanes fins a les més mediatitzades.

- 2.7. Estudiar, des de la Filosofia per a la Pau, els mínims ètics compartits per les diferents cultures i creences per establir procediments de diàleg intercultural.

- 2.3 Conèixer els principals instruments de les institucions internacionals com l'ONU i les seves agències que diagnostiquen el repartiment de recursos mundials i la pobresa, marginació i exclusió.

- 2.2 Conèixer les principals escoles internacionals de resolució, gestió i transformació dels conflictes per mitjans pacífics, des de l'àmbit interpersonal als àmbits de governabilitat estatal i mundial.