Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Participación en el aula

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.


B) En la primera convocatòria, l’estudiantat haurà de lliurar necessàriament el treball acadèmic per ser avaluat en la matèria. En la segona convocatòria, la matèria només podrà ser avaluada mitjançant el treball acadèmic que, en aquesta ocasió, tindrà un valor del 100%.