Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

En aquesta assignatura es treballarà amb dos tipus d'activitats d'avaluació: Prova final (Examen) i Proves d'Avaluació contínua.

La prova final serà de caràcter obligatori i recuperable en les convocatòries següents del curs acadèmic, mentre que les proves d'avaluació contínua seran de caràcter no obligatori i no recuperable.

La nota final serà el resultat de la combinació de les qualificacions obtingudes en les activitats d'avaluació ponderades amb els pesos indicats a la taula següent:

 

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Peso (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats així com un qüestionari de tipus test. La durada màxima de la prova final serà de tres hores. obligatori

Obligatori

Recuperable en les següents convocatòries del curs acadèmic

60

Proves de avaluació continua

Realització de tres pràctiques (dos a laboratori i una en laboratori informàtic), que sumen el 10% de la nota final, així com de dos treballs derivats de les mateixes, que sumen un 15% cadascun.

Els treballs i la seva corresponent presentació oral podran realitzar-se de manera individual o en grups reduïts de tres persones màxim.

No Obligatori

No recuperable

40

 

La nota final de l'assignatura serà la suma de les dues qualificacions. Per poder sumar-se s'haurà d'obtenir un mínim de 2 punts sobre 4 en l'Avaluació Contínua i 2,4 punts sobre 6 en l'Examen final.

La nota d'avaluació contínua es manté durant les corresponents convocatòries del curs acadèmic en el qual s'ha matriculat l'alumne (incloent la convocatòria extraordinària).

Es comptabilitzarà com presentat en la convocatòria corresponent quan l'alumnat es presenti a l'examen final.L'avaluació contínua es realitzarà a partir de l'avaluació de les pràctiques de laboratori que suposaran el 10% de la nota final i de la realització de treballs per part de l'alumnat suposarà el restant 30% de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació contínua es guardarà per a la segona convocatòria, però no per al curs següent.

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final.

L'estudiantat es considerarà presentat a la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.