Temari

Temari

PART I. INTRODUCCIÓ Al PROCÉS ESTRATÈGIC

TEMA 1. FONAMENTS DEL PROCÉS ESTRATÈGIC
1. L'empresa i la direcció d'empreses.
2. Fases del procés de direcció estratègica.
3. Concepte d'estratègia i tipus d'estratègies.
4. Concepte d'Unitat estratègica de Negoci.

PART II. ANÀLISI ESTRATÈGICA

TEMA 2. ORIENTACIÓ DE L'EMPRESA: OBJECTIUS EMPRESARIALS
1. La missió, la visió i els objectius estratègics de l'empresa.
2. Anàlisi de les expectatives dels grups d'interès.
3. Mecanismes de govern corporatiu.
4. Responsabilitat social i ètica en els negocis.

TEMA 3. ANÀLISI ESTRATÈGICA DE L'ENTORN
1. Entorn rellevant de l'empresa: nivells i característiques.
2. Delimitació i anàlisi de l'entorn general.
3. Anàlisi estructural de l'entorn competitiu.
4. Segmentació de la indústria: els grups estratègics
5. Anàlisi dels competidors i dels consumidors.

TEMA 4. ANÀLISI INTERNA DE L'EMPRESA
1. Anàlisi dels recursos i capacitats de l'empresa: la seva gestió.
2. Identificació dels recursos i capacitats: la cadena de valor.
3. Valoració de potencial de generació de valor: VRIO.
4. Anàlisi DAFO.

PART III. FORMULACIÓ I IMPLANTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA

TEMA 5. DISSENY D'ESTRATÈGIES COMPETITIVES
1. L'avantatge competitiu. Concepte, creació i manteniment.
2. Estratègies competitives en costos
3. Estratègies competitives en diferenciació.
4. El rellotge estratègic.

TEMA 6. DISSENY D'ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT
1. Estratègia corporativa: desenvolupament de l'empresa.
2. La diversificació d'activitats.
3. L'estratègia d'integració vertical.
4. L'estratègia d'internacionalització de l'empresa.
5. L'estratègia de reestructuració de la cartera de negocis.
6. Desenvolupament intern enfront de desenvolupament extern.
7. La cooperació empresarial i les aliances estratègiques.

TEMA 7. IMPLANTACIÓ D'ESTRATÈGIES COMPETITIVES
1. Avaluació i selecció de les estratègies.
2. La implantació: activitats i factors d'èxit.
3. El canvi organitzatiu.
4. La planificació i el control estratègic.