Temari

Temari

1.     Els Processos químics.
 
L'anatomia dels processos químics. Les operacions unitàries. Operacions unitàries físiques. L'operació unitària química.

2.     Diagrames de flux de procés.
 
Enginyeria de procés. Diagrames de blocs. Diagrames de flux de procés. Diagrames d'instrumentació i control.
 
3.     Estequiometria, equilibri químic i cinètica de les reaccions químiques.

Esquema de reacció.  Mesura de la quantitat de materia en un sistema químic. Reactiu limitant, component clau i grau de conversió.
Constant d'equilibri químic. Composició d'equilibri. Entalpia.
Cinética química. Velocitat de reacció. Equació de velocitat. 

4.     Balanços de matèria en processos químics sense i amb reacció química.
 
Balanç total de materia.  Balanç de materia aplicat a un component. 
Balanç de materia en sistemes sense reacció química.  Sistemes en regim estacionari.  Aplicacions dels balanços en regim estacionari:  sistemes amb porga, derivació i reciclatge.
Balanç de materia en sistemas amb reacció química. Aplicació del balanç de materia a reactors químics. El reactor discontinu de tanc agitat. El reactor continu de tanc agitat. El reactor continu tubular de flux de pistó.

5.     Balanços d'energia en els processos químics.
 
Balanç d'energia. Entalpia.
Balanç d'energia en sistemes sense reacció química. Sistemes en regim estacionari.
Balanç d'energia en sistemes amb reacció química. Balanç d'energia al reactor discontinu de tanc agitat.  Balanç d'energia al reactor discontinu de tanc agitat. Balanç d'energia al reactor continu tubular de flux de pistó.

6.    Disseny de reactors químics.
 
Resolució simultanea dels balanços de materia i energia. Cálculo del volum de reacció. Cálculo del temps de reacció. Determinació de les condiciones optimes d'operació.
Reactors continus en serie.

7.     Anàlisi i disseny de processos químics industrials.
 
Indústria química bàsica. Indústries del petroli i petroquímica. Indústries de química fina. Altres indústries químiques.