Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

300 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 110
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional i ajustar el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE05 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.

CE06 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.

CE09 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.

CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.

CE16 - Conèixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.

CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir la seua avaluació.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CE11 -Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

Resultats d'aprenentatge

Solucionar adecuadamente las dificultades que puedan surgir en el proceso de la evaluación e intervención

Ser capaz de redactar informes clínicos

Ser capaz de diseñar y llevar a cabo actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

Ser capaz de comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares

Ser capaz de comunicarse con los “otros significativos”

Saber utilizar adecuadamente los protocolos de evaluación psicológica

Saber aplicar adecuadamente el protocolo de intervención requerido en una determinada problemática

Llevar a cabo los distintos pasos para la elaboración de un determinado diagnóstico

Analizar adecuadamente la información recogida en el proceso de diagnóstico y ser capaz de tomar decisiones respecto al proceso de evaluación