Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

200 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional i ajustar el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE05 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.

CE06 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.

CE09 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir la seua avaluació.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CE20 - Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.

CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CE11 -Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaz de solucionar las dificultades que puedan surgir en el proceso de la evaluación e intervención

Ser capaz de redactar informes clínicos

Ser capaz de estabelecer uma adecuada relación terapéutica

Ser capaz de diseñar y llevar a cabo actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

Saber aplicar los instrumentos de evaluación requeridos y ser capaz de analizar adecuadamente la información recogida en el proceso de diagnóstico

Identificar características clínicas relevantes en un caso determinado

Conocer y saber utilizar las prácticas clínicas basadas en la evidencia y las guías clínicas

Aplicar adecuadamente técnicas de intervención psicológica