Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció, de manera independent, del 50 % dels punts possibles en cadascun dels tres tipus de proves: elaboració de treballs acadèmics, examen escrit i resolució de casos.

L'examen serà una prova objectiva, amb preguntes amb quatre alternatives de resposta. La resolució de casos i el treball tindran com a finalitat aprofundir en els continguts del tema 2. La resolució de casos consistirà a plantejar una estratègia terapèutica. El treball consistirà a aprofundir en els tractaments psicològics per als trastorns de la personalitat. 

És necessari presentar-se a les tres proves perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria.

 

Realització fraudulenta de proves d’avaluació (article 11 de la Normativa d'avaluació d'estudis oficials de l'UJI).

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicaran la qualificació de 0 en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.