Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establides per l'OMS.

CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.

CE09 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaz de desarrollar una actitud científica y crítica ante las técnicas y métodos de intervención en el ámbito de los trastornos mentales graves

Desarrollar una actitud científica en el ejercicio profesional

Desarrollar planes de intervención psicológica para trastornos mentales graves

Comprender los diferentes métodos y técnicas de intervención psicológica en el ámbito de los trastornos mentales graves

Comprender las posibilidades de actuación del psicólogo en el tratamiento de los trastornos mentales graves