Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposarà l'obtenció d'un 50 % de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació, per a poder ser sumades. Així, l'alumnat haurà d'haver obtingut les següents puntuacions en cadascuna de les proves:

Elaboració de treballs acadèmics: 1 sobre 2.

Es tracta d'un informe individual sobre tipus d'intervencions psicològiques que faciliten l'accés a la prevenció i tractament a totes les persones que el necessiten i la proposta d'una intervenció innovadora per a algun problema psicològic, i es puntua amb un màxim de 2 punts.

Examen escrit (test, desenvolupament o problemes):  3 sobre 6.

Resolució de casos: 1 sobre 2.

Es tracta de, d'una banda, l'execució per parelles de jocs de rols en què s'exemplifica l'aplicació d'un component terapèutic del protocol unificat per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (puntuació màxima: 1,25 punts). D'altra banda, la resolució de casos pràctics d'anorèxia nerviosa (puntuació màxima: 0,75 punts). Puntuació màxima total: 2 punts. 

La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma dels percentatges obtinguts en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'aquestes haja sigut superada amb el criteri establit. En el cas que un alumne o alumna no supere alguna de les proves, es requerirà que la repetisca per a la consegüent recuperació. És necessari presentar-se a les tres proves perquè l'estudiantat es considere presentat en la convocatòria.

Es podrà optar a matrícula d'honor a partir d'una nota de 9 i es procedirà seguint el criteri de nombre de matrícules que es poden obtenir pel nombre de persones matriculades en el grup.

D'acord amb l'article 11: Realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de 0 en l'avaluació corresponent de l'activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 en aquella convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.