Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establides per l'OMS.

CE05 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.

CE08 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG3 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable que conduïsca a un grau d'excel·lència en el coneixement i aplicació del principi d'igualtat entre homes i dones.

Resultats d'aprenentatge

Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional

Saber elaborar, aplicar y evaluar programas de intervención y tratamiento psicológicos basados en los nuevos modelos de intervención

Conocer los últimos avances y teorías en Psicología Clínica

Comprender los nuevos modelos de intervención para reducir la carga asociada a los trastornos mentales

Comprender la importancia de la colaboración con profesionales de otras disciplinas