Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Examen escrit tipus test: 50 %

Elaboració de treballs acadèmics: 20 %

Observació, execució de tasques i pràctiques: 30 %

Per a aprovar serà necessari almenys haver obtingut la meitat de la puntuació en l'examen escrit i en tots els criteris d'avaluació i, en qualsevol cas, la suma de les puntuacions ha de ser igual o major que cinc punts.

 

Es recorda que segons l'article 11 de la Normativa d'avaluació de l'UJI sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de 0 en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0.