Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establides per l'OMS.

CE05 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.

CE07 - Formular hipòtesi de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.

CE09 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.

CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CG3 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable que conduïsca a un grau d'excel·lència en el coneixement i aplicació del principi d'igualtat entre homes i dones.

Resultats d'aprenentatge

Evaluar y aplicar técnicas de intervención clínica para los posibles problemas relacionados con la sexualidad

Conocer las habilidades necesarias para el manejo de pacientes con problemas relacionados con la sexualidad

Comprender las principales causas de los problemas sexuales