SBF009 - Neurobiologia, Farmacologia i Genètica dels Trastorns Mentals

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Els coneixements i capacitats de l'alumnat s'avaluaran mitjançant un examen individual, i es valoraran les activitats en grup.

1) Un examen de desenvolupament amb preguntes de reflexió. 5 punts de la nota final.  Es requereix haver obtingut almenys 2,5 punts per a aprovar la part teòrica.

2)  La presentació i discussió sobre el RDoC a classe (3 punts). El lliurament del dossier RDoC elaborat per part del grup (2 punts). Aquestes activitats es mantindrien per a la segona convocatòria en el cas que l'estudiantat no supere la primera. No hi ha nota mínima, se sumarà la nota sempre que s'obtinga una nota igual o major de 2,5 punts en l'examen.

Article 11 (normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d'avaluació

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de 0 en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 en aquesta convocatòria i la possible incoació d'un expedient sancionador.