SBF009 - Neurobiologia, Farmacologia i Genètica dels Trastorns Mentals

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establides per l'OMS.

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE07 - Formular hipòtesi de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.

CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG3 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable que conduïsca a un grau d'excel·lència en el coneixement i aplicació del principi d'igualtat entre homes i dones.

Resultats d'aprenentatge

Utilizar adecuadamente las técnicas de investigación en Neurobiología de los trastornos mentales

Ser capaz de cooperar para hacer actividades de docencia activa o de formación complementaria

Poder predecir síntomas basándose en características y alteraciones neurobiológicas

Comprender y poder explicar las bases neurobiológicas de casa trastorno mental

Comprender y aplicar las bases neurobiológicas en el diagnostico y seguimiento de cada trastorno mental.

Comprender los mecanismos de acción cerebral de las terapias farmacológicas y psicológicas para desarrollar un uso adecuado de ellas en cada caso clínico