SBF008 - Intervenció Psicològica en Persones amb Malalties Mèdiques

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit tipus test (5 punts d'un màxim de 10 punts): 50 %.

Elaboració d'un treball acadèmic relacionat amb la intervenció psicològica en el context de la malaltia mèdica, a triar entre quatre modalitats (revisió de la literatura, desenvolupament d'un cas clínic, estudi empíric o desenvolupament d'un recurs psicològic) i exposició oral (3 punts d'un màxim de 10 punts): 30 %.

Elaboració de tasques pràctiques relacionades amb la intervenció psicològica en el context de la malaltia mèdica, a triar entre quatre propostes (selecció i aplicació d'una tècnica d'intervenció psicològica a un cas clínic, anàlisi d'un recurs terapèutic, autoavaluació d'habilitats terapèutiques o proposta lliure) i lliurament d'un informe d'execució (2 punts d'un màxim de 10 punts): 20 %.

Per a aprovar, és necessari haver obtingut almenys la meitat de la puntuació en l'examen escrit i elaborar un treball sobre alguns dels temes de l'assignatura, i en qualsevol cas, la suma de les puntuacions ha de ser igual o major que 5 punts.

Així mateix, és necessari tindre en consideració l'article 11 de la Normativa d'avaluació d'estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, amb relació a la realització fraudulenta de proves d'avaluació, que assenyala que:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació implicarà la qualificació de 0 en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.