Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposa haver obtingut un 50 % de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació, per a poder ser sumades. Així, l'alumnat haurà d'haver obtingut les següents puntuacions en cadascuna de les proves:

Elaboració de treballs acadèmics: 1,5 sobre 3 (puntua 30 % sobre la nota final). Es tracta d'un informe individual sobre un cas pràctic que es lliurarà en finalitzar l'assignatura i es puntua amb un màxim de tres punts.

Examen escrit (test, desenvolupament o problemes): 2,5 sobre 5 (puntua 50 % sobre la nota final).

Resolució de casos: 1 sobre 2 (puntua 20 % sobre la nota final). Es tracta d'un treball grupal, realitzat durant la classe, en el qual es posarà en pràctica un dels components d'intervenció treballats en l'assignatura i aplicat a un cas pràctic que es puntuarà amb un màxim de dos punts. 

La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma dels percentatges obtinguts en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'aquestes haja sigut superada amb el criteri establit (50 % en cada prova). En el cas que un alumne o alumna no supere alguna de les proves, es requerirà que la repetisca per a la consegüent recuperació. La participació en l'examen escrit per a cada convocatòria suposarà que l'alumne o alumna s'ha presentat a aquesta.

D'acord amb l'article 11 de la Normativa d'avaluació, «Realització fraudulenta de proves d'avaluació»:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de 0 (zero) en l'avaluació corresponent de l'activitat. 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero) en aqueixa convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.