Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.

CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.

CE16 - Conèixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.

CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir la seua avaluació.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaz de aplicar los aspectos específicos a tener en consideración respecto a las técnicas y métodos de evaluación en Psicología Clínica de la infancia y la adolescencia

Comprender los aspectos específicos existentes en la clasificación y el diagnóstico de los trastornos psicológicos en la infancia y la adolescencia

Aplicar de forma adecuada las técnicas de intervención psicológica para alcanzar los objetivos del tratamiento en la infancia y la adolescencia

Analizar e interpretar adecuadamente los resultados de la evaluación y la intervención en la infancia y la adolescencia

Adquirir las bases conceptuales requeridas en Psicología Clínica Infantil